“Semalt” -yň önümlerine syn we Google gözlegleriniň iň gowy 10-lugynda sizi nädip tertipläp biljekdigiGoogle-yň birinji sahypasy traffigiň 92% -ine gözegçilik edýär . Bu siziň işiňiz üçin nämäni aňladýar? SEO-nyň öňküsinden has möhümdigini aňladýar.
Bir iş alyp baranyňyzda açar sözleriň dykyzlygy, arka baglanyşyk we gözleg gullugy ýaly zatlary gözlemek köp wagt alyp biler. Müşderiňiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen bu meseläni çözjek bolanyňyzda, bu mümkin däl bolýar. Bu ünsi SEO-da hünärmenler toparyndan aýratyn iş gerek.

Semalt bilen tanyşdyrmak

“Semalt” SEO-nyň ähmiýetini birinji orunda goýýan kompaniýa. Içerki SEO hünärmenleri bolmadyk kompaniýalara goldaw berýär.
Şeýle hem, SEO bilen tanyş bolmadyklar bilen hyzmatlaryny 14 günlük mugt synag bilen işleýärler. Şeýle hem, tehniki tarapa girmek islemeýänler üçin ýörite önüm bar: AutoSEO.

Üstünlik hekaýasyny döretmek

“Semalt” subut edilen ýazgyda buýsanýan kompaniýa . Olarda üstünlik gazanmak üçin köp ýagdaý bar, käbiri gaty möhüm ösüşi görýär. TR hirurgiýa ýagdaýynda , gatnaşyjylaryň 14 esse köpelmegine goşant goşdular . Trafikleriniň jikme-jikliklerini aşakda görüp bilersiňiz.

“AutoSEO” dört aýyň dowamynda 179 açar söz üçin kompaniýasyny ilkinji 100-lige girizdi. Olary ilkinji 10-luga getiren zat “FullSEO” bukjasydy. Bu paket, bu hyzmaty gözleýän adamlar üçin traffigiň 92% -ini urmaga mümkinçilik berdi. Bu sözleriň has giňişleýin gözden geçirilişini soňrak ara alyp maslahatlaşarys, ýöne ýönekeý mysal: Semalt işleýär.

“Semalt”, SEO derejesi üçin zerur bolan islendik kompaniýany dolandyrmak üçin gurlan dürli-dürli adamlary işe alýan doly agentlikdir. Olar global guramadyr, şonuň üçin olar bilen umumy dilde gürleşersiňiz.
Olar bilen Skype, WhatsApp, telegram.me, e-poçta ýa-da telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Olaryň hemmesini işgärler sahypasynda görüp bilersiňiz. Hatda biraz wagt olaryň pyşbagasyna haýran galyp bilersiňiz.

Terminologiýa seredýärin

Muny okaýan bolsaňyz, SEO bilen gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Siz erkin işleýän, kiçi telekeçi ýa-da marketing agentligi bolup bilersiňiz.
Her niçigem bolsa, bu pudakdaky käbir jedellere düşünmän uzaklaşmarsyňyz.

SEO näme?

SEO ýa-da Gözleg motory optimizasiýasy, web sahypaňyzy şeýle bir gurýar welin, adamlar belli bir termini gözlänlerinde sizi taparlar. Bu şertler ýa-da açar sözler, web sahypaňyza gelýän traffigi köpeldýär. Mysal üçin, rinoplastika bilen tanalýan plastik hirurg bolmak isleseňiz, açar sözleriňizde “rinoplastika operasiýasy” ýa-da “arzan rinoplastika” bolup biler.

Google-yň algoritmi adamlary degişli, abraýly web sahypalary bilen baglanyşdyrýan görnüşde gurýar. “Rinoplastika” açar sözüni ulanýan ýokardaky mysallara serediň. Şeýle hem ygtybarly çeşmelerden gelýändigi üçin abraýly. Web sahypalaryny skanirlemek üçin döredilen gözlegçileri ýa-da botlary ibermek arkaly muny edýär. Gözlegçiler hilini birnäçe dürli faktorlara esaslanýar.
SEO-nyň içine girýän başga-da köp faktor bar we bu ýere olaryň hemmesine girip bilmeris, ýöne Semaltyň aýratynlyklaryna nämäniň girýändigini bilmek siziň üçin möhümdir. Bu mowzuga has içgin öwrenmek isleseňiz, blogymyzda SEO barada has giňişleýin gollanma bar .

“Semalt” -yň önümleri SEO-ny nädip ýokarlandyrýar

Indi nämäni öwrenýändigimiz barada has gowy düşünenimizden soň, has aýdyňlyk bilen Semaltyň önümlerine girip bileris. Işleri başlamak üçin önümler goýmasynyň aşagyndaky ýerlere ünsi jemleýäris. Bular öz içine alýar:

AutoSEO näme?

Web sahypasy, AutoSEO web sahypasynyň dolanyşygyny artdyrmak isleýänler üçin, ýöne köp pul goýman kesgitleýär. “AutoSEO” SEO-a girmek isleýänler üçin esasy önüm. 192-den gowrak ýurtda 14 müň adam mahabatyň bir bölegi bolup, meşhurlyk gazandy.


Bu meşhurlygyň uly sebäbi, 14 günlük .99 sent synag. AutoSEO-ny satyn almak bilen, sahypaňyzy seljermek üçin hasabyňyza hünärmen bellenýär. SEO hünärmenleri, senagatyňyzda köplenç ulanylýan, ýöne satyn almak isleýän myhmanlar bilen üpjün edip biljek açar sözleri taparlar.
Semalt derňew ulgamy arkaly reýting hasabatlaryny berýär. Hasabyňyza gireniňizde esasy aýratynlyk bolan dolandyryş paneline seredip, kompaniýanyňyzyň ýagdaýyny görüp bilersiňiz.

Önümçiligiňizdäki açar sözler seljerilenden soň, ahyrky maksat açar sözleriň sanawyny üpjün etmek üçin web sahypaňyza baglanyşyk gurmak bolar.
Şeýle hem, ulanyjylary özlerine degişli sahypadaky belli bir nokada alyp barjak labyr baglanyşyklaryndan peýdalanýarlar. “AutoSEO” bu açar sözler bilen bir hatarda abraýly çeşme hökmünde marka adyňyzy baglanyşdyrmak üçin bu labyr baglanyşyklaryny labyr däller bilen birleşdirýär.
Bu ulgamyň bahasy aýda 99 dollar bilen ýylda 900 dollar aralygynda üýtgeýär. Kampaniýaňyzyň dowamlylygyny bir aý, üç aý, alty aý ýa-da bir ýyl diýip saýlap bilersiňiz. Deňeşdirmek üçin, beýleki köp SEO web sahypalarynda kampaniýalary üçin 1000 dollar bahasy bar. Olaryň paketlerinde has az mümkinçilik bar.

FullSEO näme?

“FullSEO” “AutoSEO” -yň ösen wersiýasy. Munuň we AutoSEO-nyň arasyndaky iň möhüm tapawut, işiňizde “Semalt” dolandyryjysynyň bolmagydyr. Dolandyryjy ilki SEO hünärmeni bilen işleýär, soň bolsa kampaniýanyňyzyň gidişi barada yzygiderli hasabat iberýär.
“FullSEO” işiňiziň geljegine maýa goýumdyr. ROI, ýa-da maýa goýumynyň girdejisi, köplenç müşderiniň öňki tejribelerine esaslanýar. Munuň üçin harç eden her 100 dollaryňyz üçin 700 girdeji gazanarsyňyz.
Mysal üçin, Meksikadaky gozgalmaýan emläk gullugy traffigiň takmynan 700% ýokarlanmagyna sebäp boldy we birnäçe açar sözlerde birinji ýeri eýeledi. 724 açar söz üçin iň ýokarky ýerde bolmak bilen, Meksikada emläk gözleýänleri has aňsatlyk bilen nyşana almaga mümkinçilik berýär. “FullSEO” bolmasa, traffigiň bu derejesini hiç wagt görmezdiler.


Beýleki kompaniýalaryň edýän zatlaryny gowy deňeşdirmek üçin WebFX-e seredip bileris . WebFX SEO aýratynlyklarynyň we derňew gurallarynyň täsirli toplumyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, “Semalt” -yň nyrh wariantlarynda has köp tapawudy bar.
Has kiçi býudjetli kiçi kärhanalar üçin bu has amatly. “FullSEO” opsiýasyna laýyklykda, Semalt ýerli SEO bukjasy üçin bahany almakdan hoşal. Semalt býudjetiňiz bilen işlemäge synanyşýar. Web sahypasyny çalt gözden geçirmek aýda iň az aýlyk 475 dollardygyny görkezýär.
Bu pikiri ýeňilleşdirmek üçin 14 günlük synag we AutoSEO synap görüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, başga bir web sahypasyny ulanmagyňyz zerur bolup biler, sebäbi Semalt her sahypa üçin haýsy bukjanyň has gowy işlejekdigini aýdyp berer. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, beýleki satyjylar “Semalt” -yň önümleriniň görnüşini hödürlemeýärler.

Elektron söwda SEO näme?

“Semalt”, elektron söwda ýa-da onlaýn dükany bolanlar üçin ýörite önüm hödürleýär. Bu paket eýýäm agzalanlara meňzeýär we “AutoSEO” we “FullSEO” önümleriniň giňelmesi.
Semalt önümlere we marka esaslanýan pes ýygylykly açar sözleri nyşana alýar. Reýtingleşdirmeli açar sözler ýa-da teklip etjek açar sözler, belli bir önüm gözleýän adamlara gönükdirilendir.
Mysal üçin, “gymmat görünýän arzan erkek sagatlary” belli bir açar söz bilen tertipleşdirmek isleseňiz, häzirki ýokarky sanawlarda sanaw ýazgysy ýa-da wideo bar.

Elektron söwda arkaly sagadyňyzy bu iň gowy on sanawyň ýa-da wideonyň arasynda tapyp bilersiňiz. Käbir gowy ýerleşdirilen açar sözler we SEO-ny güýçlendirmek bilen, bu açar söz üçin işiňizi şol bir abraýly derejä çykararsyňyz.

Analitika näme?

Analitika köp kompaniýa tarapyndan ulanylýan termin. Google-da tölegli mahabatlaryňyzyň Google Analytics atly işini synlamak üçin gurlan bir programma bar. Bu önüm “AutoSEO” we “FullSEO” -yň has köp tarapy bolup, dolandyryş paneli iki önüm bilen bilelikde gelýär.
“Semalt” -yň derňew guraly sarp edijä aňsatlyk bilen okaljak derejede ynam döredýär. Şeýle hem, tölegli kampaniýalaryňyzyň işleýändigini subut edip, Semalt-a jogapkärçilik çeşmesi berýär. Aşakda analitika aýratynlygyny ulanýan adamlar üçin käbir statistika bar.

Çuňňur derňew size bäsdeşleriňize gözegçilik etmek, täze bazarlary kesgitlemek we şol maglumatlary ulanmak üçin zerur maslahat berilýän açar sözleri almak mümkinçiligini berýär. Şeýle hem, “Semalt” günüň islendik wagty öz pozisiýalaryňyzy yzarlamaga mümkinçilik berýär.

SSL näme?

Bir web sahypasynyň HTTP-den HTTPS-e geçendigini göreniňizde, ulanylýan SSL şahadatnamasynyň mysaly. Bu howpsuzlyk aýratynlygy, hakerleriň kredit kartoçkasy maglumatlary ýaly kesgitleýji maglumatlara girmegini kynlaşdyrmagy üçin maglumatlaryňyzy şifrleýär.
Elektron söwda web sahypasy ýa-da islendik müşderi maglumatlaryny saklaýan hyzmat esasly web sahypasy bolsaňyz zerurlyk. Şeýle hem, Google sahypaňyzy howpsuz ýer diýip kesgitlän bolsa, has ýokary derejelere ýetmek üçin has gowy mümkinçilik bolar.

Semaltyň iň gowy 10-luga girmegine nädip kömek edip biljekdiginiň gysgaça mazmuny
Subut edilen ýazgy, ýüzlerçe kanagatlanan müşderi we dürli hünärmenler topary bilen, Semalt, maksatlaryňyza ýetip biljekdigiňizi üpjün etmek üçin siziň bilen işleşmäge taýyn şahsyýetleriň bahasyna düşünýän topardyr.
“AutoSEO”, “FullSEO”, “E-CommerceSEO”, “Analitika” we “SSL” -iň hemmesiniň web sahypaňyza traffigi sürmekde nähili peýdalarynyň bardygyny gördük. Hünärmenler we dolandyryjylar topary bilen möhüm açar sözleri we web sahypaňyzy Google-yň başyna çykarmak üçin zerur baglanyşyklary taparsyňyz.

mass gmail